Informacje o SOW

Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. św. Ludwiki w Poznaniu prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo z siedzibą główną w Chełmnie ( http://szarytki.chelmnosm.pl/ ). Placówka  działa  na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku. Ośrodek  jest  placówką  oświatową  dla  dzieci  i młodzieży:

  • niesłyszących i słabosłyszących
  • niewidomych i słabowidzących
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergeraz niepełnosprawnościami sprzężonymi
  • zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

w wieku od 7 do 24 lat. Ośrodek obejmuje swoją działalnością wychowanków skierowanych na prośbę rodziców, wychowanków, którzy ze względu na dużą odległość z domu rodzinnego do szkoły nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu swojego zamieszkania oraz wychowanków mających złe warunki bytowe lub z powodu zaistniałych innych okoliczności.

Placówka zapewnia podopiecznym całodobową opiekę, warunki do nauki i wychowania oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.  Naszym celem jest dać dziecku poczucie bezpieczeństwa oraz krzewić w nim  poczucie własnej wartości i godności  oraz  szacunku do siebie i dla drugiego człowieka. Tu   tworzymy   warunki   do   indywidualnego rozwoju dziecka niepełnosprawnego zgodnie z jego możliwościami  przy  jednoczesnym przygotowaniu go do samodzielnego życia w społeczeństwie. W  naszym domu uwrażliwiamy  podopiecznych  na  piękno świata, wprowadzamy w świat kultury i sztuki. Wychowankowie mogą rozwijać zainteresowania w zajęciach w zakresie sportu, śpiewu, tańca, kulturalno - oświatowym, turystyki, zajęć artystycznych i gospodarstwa domowego.